Kabakeh - Kikar Kdumim 6, Tel Aviv-Yafo, 6803785, Israel on Eaten